News & Career

พร้อมให้บริการแล้ว Hi Speed Internet

 

 

เรียนลูกค้าที่เคารพทุกท่าน
     ทางโรงแรมซีวายเรสซิเดนซ์ ได้ทำการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับการใช้งานของลูกค้า
จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบทั่วกัน
                                                    ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
                                                  เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์  
                                                                                             
    

Hotel Gallery

สามารถชมภาพบรรยากาศของเราไดCY Residence Gallery และ CY House Gallery